بازدید:
تاريخ : 1395/11/24
شهید نوجوان فریبرز انتصاری تطفیبازدید:
تاريخ : 1395/11/24
یاد پهلویش نمازم را شکست 
فرصت رازو نیازم را شکست...
طاقت بیاورتنها۳۱۳ نفر مانده.......۱۴۰۰سال واندی مردانگی فراموش شده کم کم بازمیگردد دنیا این گونه نمی ماند.گوش کن ..سوریه...عراق...یمن...گوش کن دورتر....حتی در اروپا...آمریکا...همه فریاد می زنند یا غیاث المستغیثین .....بوی باران گرفته از همان هایی که بر سر کربلا باریدوسیل ۷۲تن شهید بجاگذاشت....می آید میدانم مردان غیور حرمت نگهداشتن مردانگی خویش را برای پهلوی شکسته ات بی بی کمی فقط کمی مانده منتقم از راه میرسد همین روزها.....